Условия за ползване


Настоящото споразумение определя условията за използване на сайта Наемател - Портал за недвижими имоти (наричан по-долу - „Сайтът“) и неговите материали и услуги от Потребителите.

1. Общи условия

1.1. Използването на материали и услуги на Сайта се урежда от приложимото законодателство на Република България.

1.2. Настоящото споразумение е публична оферта. Получавайки достъп до материалите на Сайта, Потребителят се счита, че е приел условията на Споразумението.

1.3. Администрацията на сайта има право да променя едностранно условията на споразумението по всяко време. Всички промени влизат в сила 3 ​​дни след публикуване на нова версия на споразумението на сайта. Ако Потребителят не се съгласи с условията, той е длъжен да се откаже от достъпа до Сайта и да прекрати използването на материалите и услугите на Сайта.

2. Отговорности на страните

2.1. Потребителят се съгласява да не предприема никакви действия, които могат да се считат за нарушение на руското законодателство или правилата на международното право в областта на интелектуалната собственост, авторските права и / или сродните му права, както и каквито и да е действия, които водят до или могат да доведе до неизправност на сайта и услугите на уебсайта.

2.2. Използването на материалите на Сайта без изрично разрешение от носителите на авторските права е забранено . За законното използване на материалите на Сайта е необходимо да се сключи лицензирано споразумение (да се получи лиценз) със притежателите на авторските права.

2.3. При цитиране на материалите на сайта, включително произведения, защитени с авторски права, използването на връзката към сайта е задължително.

2.4. Коментарите и други публикации на Потребителя на сайта не трябва да противоречат на правилата на българското законодателство и общоприетите норми на морал и етика.

2.5. Потребителят е предупреден, че администрацията на сайта не носи отговорност за посещения и използване на външни ресурси, върху връзките, които могат да присъстват на сайта.

2.6. Потребителят се съгласява, че администрацията на Сайта не носи отговорност и не носи преки или косвени задължения към Потребителя за загуба или повреда на съдържанието на Сайта, регистрация на авторските права и информация за такава регистрация, стоки и услуги, достъпни или получени от външни уебсайтове или ресурси или всякакви други контакти, произтичащи от използването на информацията, публикувана на сайта или връзки към външни ресурси.

2.7. Потребителят приема, че всички материали и услуги на Сайта или всяка друга част от него могат да бъдат придружени от реклама. Потребителят се съгласява, че администрацията на сайта не носи отговорност и не носи никакви задължения за такава реклама

3. Други условия

3.1. Всички възможни спорове, произтичащи от настоящото споразумение или свързани с него, се разрешават в съответствие с действащото законодателство на република България.

3.2. Нищо в Споразумението не трябва да се разбира като установяване на отношения на агенти, партньорски отношения, отношения на съвместни дейности, лични отношения за набиране на персонал или какъвто и да е друг вид отношения между потребителя и администрацията на сайта, които не са пряко предвидени в настоящото споразумение.

3.3. В случай че Съдът третира някоя точка от настоящото споразумение невалидна или неприложима, това не води до обезсилване на други изявления на споразумението.

3.4. Бездействието на администрацията на Сайта в случай на нарушение на изявленията на Споразумението от страна на Потребителите не пречи на администрацията на Сайта да предприеме подходящи действия по-късно в защита на своите интереси и авторски права върху защитените от закона материали на Сайта.

Потребителят потвърждава, че е запознат с условията на настоящото споразумение и ги приема.

 
^ Най-горе